Tabela kodu genetycznego

Tabela kodu genetycznego

Możność wzmocnienia danego organu nie jest bynajmniej nieograniczoną, lecz zależy od jego przyrodzonego uzdolnienia. Rozrost jakiegoś organu w ciągu wielu pokoleń nie jest zatem sumą rezultatów ćwiczeń w życiu osobników, lecz sumą pomyślnych zarodkowych uzdolnień. Miara tych sił leży właśnie w zdolnościach zarodkowych, z uwzględnieniem zmiennych warunków, a gdy potem następuje dobór, to pozornie tylko dokonywa się on wśród osobników dojrzałych, a istotnie wśród silniejszych lub słabszych uzdolnień zarodków. Hodowla naturalna tylko pozornie posługuje się zaletami organizmów rozwiniętych, w rzeczywistości zaś ukrytą w komórce zarodkowej możnością rozwinięcia tych zalet. Gdy sprowadzimy wszystkie trwałe, z pokolenia na pokolenie przechodzące odmiany do ilościowych odmian zarodkowych, to nasuwa się znowuż pytanie, skąd biorą początek te odmiany zarodkowe? Weissmann sądzi, że w ostatniej linii odnieść je należy do rozmaitych wpływów działających na zarodek od początku jego embrionalnego rozwoju, a przez to także otwiera się dla organizmu dojrzałego droga do należnego oddziaływania na filetyczny rozwój jego potomstwa, gdyż w nim leżą komórki zarodkowe, a wpływy zewnętrzne mogące na nie działać zawarunkowane są najzupełniej stanem organizmu, w którym są ukryte.