Jeżeli śledzić będziemy historyczne źródła naukowych pojęć współczesnej demokracji społecznej, dojdziemy, że ich punktem wyjścia była niemiecka filozofia klasyczna, mianowicie system Hegla i Feuerbacha, nauki angielskich i francuskich komunistów, mianowicie Saint-Simona. Fourriera, Owen’a, a wreszcie angielska ekonomia polityczna, stworzona przez Smitha i Ricarda. Dopiero po r. 1847, gdy przewodnie myśli współczesnej demokracji społecznej wyrażone zostały w stanowiącym epokę „Manifeście komunistycznym”, wpływ współczesnej przyrodniczej wiedzy na ten prąd umysłowy działać zaczął.

Byłoby to rzeczą bezcelową osobno określać stosunek Marksa do darwinizmu, a osobno Engelsa, gdyż jeden i drugi w głównych swych naukowych zasadach zgadzali się zupełnie i przeważnie razem odkrywali je i opracowywali, tak, że w wielu punktach z dzieł Engelsa wnosić można o jednozgodnych zapatrywaniach Marksa.

Współczesna wiedza przyrodnicza nie była dla Marksa i Engelsa pobudką do stworzenia nauki o naturalnym rozwoju społeczeństw ludzkich; ich idee wyrosły samodzielnie z klasycznej filozofii niemieckiej, która również stała na stanowisku powszechnego rozwoju.